!اینجا سلماس است سرگرمیهای دیگر کنفرانسها   رساله   موزیک و هنر   کتابها مقالات منتخب برگ نخست    

جنایات رضاشاه

 

یادداشتها از کتاب: ساواک، نوشته ی کریستین دلانوآ ترجمه ی عبدالحسین نیک گهر

انتشارات طرح نو، چاپ اول، تابستان 1371

Savak, Christian Delannoy, Edditions Stock, Paris 1990

جهت دانلود این کتاب میتوانید اینجا را کلیک کنید:

یادداشتها از کتاب ساواک نوشته ی کریستین دلانوآ ترجمه ی عبدالحسین نیک گهر

 

در صفحه 14 کتاب میخوانیم:

 

 در صفحه 16 کتاب میخوانیم بقیه صفحات در بالای صفحه درج شده است.

 

بقیه کتاب تا صفحه ی 23 پر است از جنایات رضا شاه و سپس

تا انتهای کتاب جنایات محمدرضا شاه است.